مصاحبه با سعید صادقی مدیر تپسل

https://shenoto.com/album/22765-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%BE%D8%B3%D9%84

7 روز هفته، 24 ساعته پاسخگوی شما هستیم.
  • شماره تماس: 03132225332
  • info@rohamtechnology.com